top of page

Zásady ochrany osobních údajů

Podle CHL. 13 sekund. 1 a sec. 2. nynější zasedání Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
ze dne 27. Dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ao zrušení směrnice 95/46 / ES, továrna na stavbu zařízení a zařízení vědecko-experimentální LLC uvádí:

 1. Správcem vašich osobních údajů je Zakład Budowy Urządzeń i Aparatury Naukowo-Doświadczalnej
  Sp. z o. o. v Katovicích 40-161, Al. Wojciecha Korfantego 81. V záležitostech týkajících se zpracování osobních údajů nás prosím kontaktujte na sekretariat@zbuiand.com.pl

 2. Vaše osobní údaje zpracovává za účelem plnění povinností vyplývajících z ustanovení zákona  Zakład Budowy Urządzeń i Aparatury Naukowo-Doświadczalnej Sp. z o. o

 3. Informace získané při používání webových stránek Zakład Budowy Urządzeń i Aparatury
  Naukowo-Doświadczalnej Sp. z o. o. je:

 4. Osobní údaje Uživatelů využívajících aplikace a formuláře umístěné na webových stránkách závodu jsou poskytovány dobrovolně a pouze za účelem urychlení kontaktu a provádění činností vyplývajících z předmětu žádosti/formuláře.

 5. Máte právo na přístup ke svým osobním údajům a právo na opravu, výmaz, omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo vznést námitku.

 6. Máte právo podat stížnost u dozorového orgánu v oblasti ochrany osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracováním vašich osobních údajů dochází k porušení ustanovení obecného nařízení o ochraně osobních údajů ze dne 27. dubna 2016.
  Stížnost lze podat u předsedkyně Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 7. Poskytnutí vašich osobních údajů je zcela dobrovolné.

 8. Vaše osobní údaje obsažené ve formuláři mohou být zpřístupněny pouze subjektům oprávněným podle zákona.

 9. Vaše osobní údaje nejsou předávány do třetí země ani mezinárodní organizaci.

 10. Vámi poskytnuté údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou k dosažení účelu uvedeného v bodě 3, v souladu s platnými předpisy.

 

Dotazy a pochybnosti týkající se zásad ochrany osobních údajů mohou zainteresované osoby podávat prostřednictvím e-mailové adresy sekretariat@zbuiand.com.pl

Informace pro zákazníky

 

 1. Ústav konstrukce přístrojů a vědecko-experimentálních zařízení Sp. z o. o., spol. W. Korfantego 81,
  telefon: 32 201 08 32 až 33, 32 259 21 00 je správcem vašich osobních údajů.

 2. Kontaktní osobou pro ochranu údajů je Urszula Lewicka, tel. 32 201 08 32 do 33 ext. 101.

 3. Vaše osobní údajebudou zpracovávány za účelem poskytování služeb v souladu s uzavřenou smlouvou.

 4. Právními důvody pro vaše zpracování jsou:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, dále jen obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR):

 • subjekt údajů souhlasil se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů;

 • zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo za účelem provedení opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy;

 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sleduje správce nebo třetí strana, s výjimkou případů, kdy nad těmito zájmy převažují zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů, zejména pokud subjekt údajů je dítě.

  5. Vaše údaje mohou být sdíleny s ostatními oprávněnými podle zákona

  6. Příjemci vašich údajů mohou být partneři, sběratelské společnosti, banky, poštovní operátoři, dopravci,                  společnosti, které tisknou korespondenci nebo obsluhují korespondenci získanou od zákazníků, společnosti          archivující dokumenty.

  7. Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu:

      osobní údaje zpracovávané za účelem uzavření nebo plnění smlouvy a plnění právní povinnosti správce                budou uchovávány po dobu trvání smlouvy a po jejím uplynutí po dobu potřebnou k:

        a) poprodejní zákaznický servis (např.

        b) zajištění nebo vypořádání jakýchkoli nároků

        c) plnění zákonných povinností správce (např. vyplývajících z daňových nebo účetních zákonů);

      osobní údaje zpracovávané pro účely marketingu vlastních produktů nebo služeb na základě oprávněných            právních zájmů budou zpracovávány, dokud subjekt údajů nepodá námitku;

      osobní údaje zpracovávané na základě samostatného souhlasu budou uchovávány až do okamžiku jejich              odvolání.

  8. Továrna na výrobu vědeckých a experimentálních zařízení a zařízení LLC nebude přenášet vaše osobní                údaje do třetí země nebo mezinárodní organizace.

  9. Máte právo požadovat od správce přístup k osobním údajům subjektu údajů, jejich opravu, odstranění nebo          omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování a práva na přenositelnost údajů a práva na                  odvolání souhlasu kdykoli (aniž by byla dotčena zákonnost zpracování, která byla provedena na základě                souhlasu před jeho odvoláním), podejte stížnost u dozorčího orgánu.

10. Poskytování osobních údajů v souladu s požadavky právních předpisů je povinné

      a ve zbytku-dobrovolně. Vaše data nebudou zpracována automaticky ani profilována.

bottom of page