top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679  
z  dnia  27 kwietnia 2016 r.  w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE,  Zakład Budowy Urządzeń i Aparatury Naukowo-Doświadczalnej Sp. z o.o.  informuje:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Budowy Urządzeń i Aparatury
  Naukowo-Doświadczalnej Sp. z o.o. w Katowicach 40-161, Al. Wojciecha Korfantego 81. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy się kontaktować pod adresem sekretariat@zbuiand.com.pl

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu dopełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa  przez Zakład Budowy Urządzeń i Aparatury Naukowo-Doświadczalnej Sp. z o.o.

 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu.

 4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  Skargę można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 5. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.

 6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 7. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

 8. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu wymienionego w pkt.3, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności osoby zainteresowane mogą zgłaszać poprzez adres e-mail sekretariat@zbuiand.com.pl

Informacja dla klientów

 

 1. Zakład Budowy Urządzeń i Aparatury Naukowo-Doświadczalnej Sp. z o.o., al. W. Korfantego 81,
  tel. 32 201 08 32 do 33, 32 259 21 00 jest administratorem Pani/Pana danych osobowych.

 2. Osobą do kontaktu w sprawie Ochrony Danych jest Pani Urszula Lewicka, tel. 32 201 08 32 do 33 wew. 101.

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług zgodnie z zawartą umową.

 4. Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO):

 • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

   5. Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

   6. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być partnerzy, firmy windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi,                       przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów,               firmy archiwizujące dokumenty.

   7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

 • dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego   Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

          a) posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)

          b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń

          c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub                  rachunkowych);

 • dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;

 • dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

   8. Zakład Budowy Urządzeń i Aparatury Naukowo-Doświadczalnej Sp. z o.o. nie będzie przekazywać                         Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

   9. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby,             której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia                   sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody
       w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie          zgody przed jej cofnięciem), wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymogów ustawowych jest obowiązkowe
        a w pozostałym jest dobrowolne. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
        ani profilowane.

bottom of page